Ajakava

on .

Millal raudtee valmib ja milline on ehituse ajagraafik?

Raudtee ja terminalide tehnilised lahendused töötatakse välja aastatel 2016-2019; ehitamisfaasi jõutakse 2018-2019. aastal. Ehitusprotsessis arvestatakse ka Läti ja Leedu vastavate tööde edenemisega, et tagada kogu trassi valmimine samas ajaperioodis. Rail Baltic peaks valmima 2025. aasta lõpuks.

Üldine ajakava

Sügis 2016- jaanuar 2017– Rail Balticu maakonnaplaneeringute avalikud arutelud
2017 – alustatakse läbirääkimisi raudtee rajamiseks vajalike maade omandamiseks
2017 lõpp – algab Eesti reisiterminalide projekteerimine
Kevad 2018 – valmib raudtee eelprojekti Eesti osa täies mahus
2018 – algab raudtee tehniline projekteerimine kõigis riikides
Sügis 2019 - algavad raudtee ehitustööd
2025 - raudtee ehitustööd on lõppenud ja algab testperiood
2026 - algab liiklus uuel raudteel

Täpsem ajakava

Projekteerimine ja maakonnaplaneeringute kehtestamine:
2017. aasta jaanuar: Eelprojekt Pärnu maakonna osas valmis
alates 2016.a-2017 keskpaigani: Raplamaa osa eelprojekt
2017.a keskpaigast 2018.a 1.kvartalini: Harjumaa osa eelprojekt
2017: Valminud maakonnaplaneeringud saadetakse Rahandusministeeriumi järelevalvesse.
2018. aasta I. kvartal: eelprojekt valmib täies mahus ning tellija võtab selle kavakohaselt vastu
Muud tegevused:
2017 II poolaasta: eeldatav planeeringute kehtestamisaeg. Maakonnaplaneeringud saab kehtestada pärast planeeringute riikliku järelevalve teostamist (teostaja Rahandusministeerium) ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande heakskiitmist (teostaja Keskkonnaministeerium).
2017 lõpp: Koostamisel kolm detailplaneeringut – Ülemiste ja Pärnu reisiterminalid ning Rae valda planeeritud veeremi hooldusdepoo.
2017: Maa-amet alustab läbirääkimisi maaomanikega.

2017. aastal käimasolevad või alustatavad tähtsamad uuringud:

Jaanuar 2017: Algasid tööd Rail Baltic Muuga multimodaalse kaubaterminali tehnoloogiliste ja ruumiliste vajaduste hindamiseks (analüüsi eeldatav valmimise tähtaeg on september 2017)
Märts 2017: Eesti valdusettevõte Rail Baltic Estonia kuulutas välja riskianalüüsi hanke eesmärgiga määratleda raudtee ehituse ettevalmistamisega seotud valdkondlikud riskid ning nende maandamismeetmed.
2017. aasta I. kvartali lõpp: ehitusmaavarade varustuskindluse tagamise uuringu esimese faasi lõpp. Uuring peab välja selgitama ehitamiseks vajalike maavarade olemasolu, kvaliteedi ja saamise võimalused Eestis (sh RB trassi lähikonnas)
2017 I poolaasta: MKM käivitab koos Keskkonnaministeeriumiga uuringu võimalike aiakatkestuste tehniliseks lahendamiseks.
2017: RB reisiterminalide majandusliku potentsiaali analüüs (sh PPP skeemid terminalide rajamiseks ning haldamiseks),
2017: Tallinna Vanasadamat ning RB Ülemiste terminali ühendava trammiliini rajamise teostatavusuuringu algatamine,
2017: Pärnu kaubajaama vajaduse uuringu algatamine,
2017: raudtee infrastruktuuri hooldusdepoo tehnilise vajaduse analüüs
2017: RB ehitusliku kontseptsiooni loomine ja ehituslogistika lahenduste alane analüüs.
Järgmistele aastatele on planeeritud trassi arheoloogiliste uuringute III etapp.

Ehitamine:

2016. aasta algus: alustati Ülemiste reisiterminali ning Tallinna lennujaama vahelise trammiliini ehitamist, (valmib 2017. aasta lõpul)
2019: algavad ehitustööd põhitrassil, esmalt raudtee ehitamisega alustamist saab alustada terminalide väljaehitamist.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe