ERR: Valitsus teeb Rail Baltic Estoniasse ligi miljoni euro suuruse sissemakse

on .

Valitsus volitas täna majandusministrit tegema osaühingusse Rail Baltic Estonia osakapitali sissemakset summas 924 000 eurot.

Sissemakse summast 650 000 euro ulatuses teeb valdusettevõte omakorda sissemakse ühisettevõttesse RB Rail AS.

Ühisettevõttel puuduvad Rail Balticu projekti käivitamisfaasis tulud ning sissemaksed on vajalikud ettevõtte jooksvate kulude katteks ning vajalike ühiste uuringute ja konsultatsioonide läbiviimiseks, samuti Eluroopa Liidu poolt rahastatavate tegevuste kaasrahastamiseks.

Järelejäänud 274 000 eurot kasutatakse osaühingu Rail Baltic Estonia 2016. aasta tegevuskuludeks.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/740ff23a-d4a9-4ea4-874b-537a2b0e95a2/valitsus-teeb-rail-baltic-estoniasse-ligi-miljoni-euro-suuruse-sissemakse

Maaleht: Looduskaitsjad taunivad avaldusi

on .

Eesti Looduskaitse Selts kuulutas selle suve ja sügise alguse keskkonnaämbriteks minister Sven Sesteri mõtteavaldused RMK ja Rail Balticu teemadel.

Eesti Looduskaitse Selts jätkab sel aastal alguse saanud keskkonnateo ja keskkonnaämbri laureaatide valimisega. Uued keskkonnateod ja -ämbrid kuulutati välja 12. oktoobril toimunud traditsioonilisel loodusõhtul.

Tänavuse suve ja sügise alguse keskkonnategudeks nimetati 35 aastat tagasi Saaremaa lähistel uppunud kaubalaeva Volare keskkonnaohutuks muutmine ning ja SA Virumaa Muuseumid otsus, mis lubab Eesti vanima rahvuspargi südames – Palmse pargis – kõigil loodusesõpradel taas tasuta jalutada.

Eelmisel aastal tehtud keskkonnaohu hindamise uuringuga leiti, et uppunud nn Kreeka laev Volare kujutab ohtu keskkonnale, kuna selle kütusetankid on avatud keskkonnamõjudele. Sel suvelõpul likvideerisid Tuukritööde OÜ tuukrid reostusohu, millega kaotati suur oht Saaremaa randadele.

Palmse mõisa pargis jalutamine oli aastaid tasuline. Sellest aastast on Palmse pargis jalutamine taas prii. Eesti Looduskaitse Selts tänab SA Virumaa Muuseume (nõukogu esimees Marko Pomerants, juhatuse esimees Ants Leemets) mõistliku otsuse eest.

Keskkonnaämbrite tiitlid pälvisid sel korral rahandusminister Sven Sesteri mõtteavaldused nii RMK äriühinguks kujundamiseks kui ka tema ettepanek kaaluda taas läbi Nabala-Tuhala looduskaitseala kulgevat trassi Rail Balticu rajamiseks.

RMK reformiplaanide puhul tasub häirekella lüüa, sest nii satub ohtu meie kõigi jaoks oluline looduskaitseline taristu, selle ehitamine, hoidmine ja hooldamine. See on aastatega loodud väärtus, mida riik kõigile meie kodanikele pakub.

Trassivalikul läbi Nabala on kokkuhoid vaid näiline. Tegelik probleem on selles, et selline üledimensioneeritud superprojekt pole meile jõukohane. Rahandusministri seisukoht esindab tahtmatult mõne mäetööstusettevõtte huve. Soovitame ministril teha uus sotsiaalmajanduslik analüüs, kus alternatiivina hinnata võrdluses superraudteega ka tavalist kiiret raudteed. Kiirraudtee asemel, millel rongid liiguvad kiirusega üle 200 km/h, tuleb kaaluda tavalise kiire 100–150 km/h rongikiirusega raudtee ehitamist, mis muudab nii ehitamise kui ka hilisema käigushoidmise hinna jõukohaseks.

Sellisel juhul on Rail Balticu projekt mõistuspärane ja keskkonnasõbralik.

Allikas: Maaleht, 29.10.2015

Delfi Ärileht: Rail Balticu tegevjuhiks nimetati rahvusvahelise kogemusega lätlanna

on .

Kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail nõukogu nimetas eile ettevõtte uueks juhatuse esimeheks ja tegevjuhiks Baiba Rubesa.

Baiba Rubesa valimine toimus põhjaliku sihtotsingu tulemusel ja ta alustab tööd 29. oktoobril, teatas RB Baltic.

„Juba valikuprotsessi käigus sai meile selgeks, et Baiba Rubesa aastatepikkune kogemus oluliste rahvusvaheliste projektide juhina, tema erialased teadmised ning suurepärane suhtlemisoskus on heaks vundamendiks sellel olulisel ametikohal töötamiseks. Usun, et Baiba Rubesa suudab viia ühisettevõtte ning kogu Rail Balticu projekti uuele tasemele, arendades selle ajaloolise projekti juures edasi juba seni saavutatut,“ ütles RB Rail nõukogu esimees Anti Moppel.

Juhatus tänas senist tegevjuhti Edvīns Bērziņšit hea töö eest, rõhutades eriti tema saavutusi ettevõtte asutamisel ja esimese CEF (Connecting Europe Facility) rahastuse taotlemisel.

Juhatus kogunes kaks päeva enne 28. oktoobrit, mis on Baltimaade ühisettevõtte RB Rail asutamise esimene aastapäev. Ettevõtte põhiliseks ülesandeks on kiire ja Euroopa standarditele vastava raudteeühenduse loomine ning tagamine. Esimene oluline ülesanne on juba täidetud – Rail Balticu projekt on esitatud Euroopa Liidu rahastuse saamiseks ning Euroopa Komisjon on andnud positiivse vastuse kaasfinantseerimise kohta.

Baiba Rubesa on varem töötanud juhtivatel ametikohtadel Norra kütusehiiu Statoil grupi ettevõtetes Lätis, Aserbaidžaanis ja Norras ning samuti sellistes ettevõtetes nagu DnB NOR, Citadele pank ning Volkswagen.

Ta on omandanud magistrikraadi Toronto Shaw kolledžis ning õppinud Toronto Yorki ülikoolis.

Allikas: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/rail-balticu-tegevjuhiks-nimetati-rahvusvahelise-kogemusega-latlanna?id=72800689

Pärnu Postimees: Pärnumaal läbib Rail Baltic 232 eraomaniku kinnistut

on .

Tuleviku kiirraudtee Rail Baltic poolitab Pärnumaa põhjast lõunasse ligikaudu 110 kilomeetri pikkuselt ja läbib 232 eraomaniku kinnistut, läinud nädalal said asjaosalised avalike arutelude maratonil suu puhtaks rääkida.

Mõtete väljaütlemine ei lähtunud ainult kaardist, millele plaanitava raudtee koridor laia roosaka joonena peale veetud, vaid arusaamine kinnistus 3D-visualiseeringuga, millel rongid kihutavad üle viaduktide ja nende alt läbi, näha on tunnelid ja ökoduktid, metsad, põllud, jõed, maanteed, külade ja valdade piirid.

Pärnumaal ei jää raudteekoridori alla elamuid ja põhjaosas on pinged kohalike ja planeerijate vahel lahtunud pärast seda, kui konsultant ja valitsuski olid sunnitud kohalike ettepanekute survel jääma külasid, looduskeskkonda ja väärtuslikke põllumaid vähem poolitava variandi 5D juurde.

Arutelude maraton

Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudteekoridori asukoha määramise eskiislahenduse avalikud arutelud toimusid teisipäevast reedeni Pärnu keskraamatukogus, Surjus, Saugas, Paikusel, Suigus, Häädemeestel, Tootsis ja Kaismal. Osavõtt oli erinev: kus kümme, kus 50 inimest. Selgituste jagajate esindus tipnes Rail Balticu projektijuhi Miiko Perise kohalolekuga.

“Pärnumaal inimestega kohtudes pole pea kunagi kerkinud miks-küsimust, pigem küsitakse, kuidas ja millal,” tunnustas Peris senist suhtlemist. “Pärnakad peavad kiiret raudteeühendust oluliseks, see võimaldab neil jõuda tunniga nii Tallinnasse kui Riiga.”

Perise jutu järgi on paigas konkreetne raudteekoridor ja see on Pärnumaa elanikele oluline teadmine, mis vajadusel võimaldab võtta vastu tulevikku suunatud tähtsaid otsuseid.

“Eesti asustus on küll hõre, aga sellest hoolimata puudutab iga teealternatiiv kedagi isiklikult. Mis ühele on positiivne, pole seda teisele ja seetõttu tuleb riigil koostöös omavalitsuste ja kohalike elanikega leida hea lahendus,” selgitas Peris.

Kõigiga, kelle maad ja omandit tulevane raudtee puudutab, räägivad ametnikud läbi ootused ja võimalused, et kompensatsioon raudtee alla jääva maa eest oleks mõistlik ja asjakohane.

Metsamajandajad esitasid küsimuse ökoduktide ehk rohesildade alla jääva metsamaa kohta. Perise selgituse järgi on keskmise suurusega hästi toimivale ökoduktile vaja mõne hektari suurust maa-ala, mille ulatus sõltub eelkõige konkreetse koha pinnareljeefist. Regulatsioonide puhul kehtivad ökoduktile nagu rohekoridorile nõuded, mille järgi metsamajandustegevus ei ole üldjuhul keelatud. Näidatud 3D-variandis olid suurulukite tarvis rajatud rohesillad 40 meetri laiused ja kõrgusid üle kiirraudtee.

“Ökodukti toimivuse aspektist on väga oluline tarastamine, mis peab toetama ökodukti kasutamist loomade poolt ega tohi põhjendamatult tekitada lisabarjääre,” lisas Peris.

Kodutöö tegemisel

Pärnu maavalitsuse planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn rääkis, et aruteludel tuli jutuks juurdepääsuteede tagamine oma kinnistutele, müra tugevuse hindamine ja müra leevendamine, raudteekoridori alla jääva maa hüvitamine või vahetusvõimalus, raudtee hooldus, suurulukite liikuma pääsemine.

“Paikuse vallas kerkis jõuliselt esile vana raudteesilla kasutamine kergliikluseks, see annaks inimestele kohe pääsu Silla külast ja muudestki lähipiirkondadest otse Reidu ja Via Balticale,” kõneles Pärn.

Pärna sõnade kohaselt nähti teekoridori esimeses lahenduses Reiu vana raudteesilda Rail Balticule, kuid vahepealse poolteise aastaga on see plaan päevakorrast maas.

“Häädemeeste vallas oli mõni inimene, kes ei olnud teekoridori valikuga rahul. Nad arvasid, et minna tuleb Via Baltica äärde. Aga ei saa unustada, et raudtee otsad peavad lõunas minema kokku lätlastega,” mainis Pärn.

Tootsis arvasid osalejad, et nende raudteejaam peaks kohalikule rongiliiklusele mõeldes jääma kiirrongile rajatavast viaduktist alevi poole, kuna siis on neil lähem rongile minna.

Kaisma rahvamaja vast remonditud saalis jäi esitatud küsimuste hulgast kõlama eriti kaks. Üks külameestest tundis huvi, kas talle hüvitatakse kulu, mis tekib kodutee pikenemise tõttu. Vastus kõlas, et üldjuhul seda ei tehta.

Põllumajandusettevõtja, Vändra vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste tuletas meelde raudtee kavandajate lubadusi anda vallale ja kohalikule kogukonnale midagi vastu ja arvas, et selleks võiksid olla metsamasinate tagasipööramise kohad samamoodi RMK tarvis kavandatutega.

“Arutelud olid konstruktiivsed, kohati tulised, ettepanekud asjalikud ja erilist inimeste vastuseisu Rail Balticu kiirraudteele ma ei täheldanud,” tõdes maavanem Kalev Kaljuste. “Pigem saadi aru, et kiirraudteed on meile vaja, lootes, et tulevikus saab seal hakata sõitma ka kohaliku rongiga Tallinna–Pärnu–Riia suunal.”

Rail Balticut hakatakse ehitama Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli aastal. Raudtee läbib Harju-, Rapla- ja Pärnumaad ligemale 210 kilomeetri pikkuselt.

Allikas: Pärnu Postimees, 27.10.2015

ERR: Rail Balticul on ka strateegiline dimensioon

on .

Ühtne raudree rööpmelaius Lääne-Euroopaga kiirendaks liitlaste sõjatehnika ning varustuse toomist Balti riikidesse.

 Praegu jõuab Euroopast Balti riikidesse toodav sõjatehnika mereteed pidi Riiga, kust see siis raudteed mööda laiali veetakse. Lääne-Euroopa rööpmelaiusega raudtee ulatub täna Poolast Kaunaseni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Täna saabus USA järjekordne roteeruv sõjatehnika - neli tanki, kümme jalaväe lahingumasinat ning kaks pioneeritanki. Need toodi laevaga Saksamaalt Riiga ning sealt jätkus tee mööda raudteed. Kõige otsem tee oleks olnud raudteed mööda läbi Poola, kuid Balti riikide rööpmelaius ei ühti Euroopa omaga.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse ülem kaptenleitnant Roman Lukas ütles, et raudtee on üks olulisemaid vägede liigutamise vahendeid. Ta täpsustas ka, kuhu see võimaldaks rongiga kraami vedada, kui Rail Baltic valmib.

"Lihtsalt meil on tööriistakasti lisandunud uued tööriistad, mida me saame kasutada. Ilmselgelt sellisel puhul me kasutaks ka raudteed lõppsihtpunktina Tallinnas, Tartus või Tapal - seal kus seda meil just tarvis on. Aga raudtee on üks olulisemaid vägede liigutamise vahendeid. Jääb ainult loota, et see uus raudteeühendus tekib, nii et me seda kasutada saame. Tal on ilmselgelt strateegiline dimensioon," rääkis Lukas.

Kõik sõltub sellest, millised lepingud on liitlastel sõlmitud raudtee- ja laevatranspordi ettevõtetega. Euroopas on raudteel laevaliiklusega mitmeid eeliseid, hindab Lukas.

"Ma julgen arvata, et raudteetransport on Euroopa mõistes mõnevõrra kiirem, ja massid, mida saab sellega liigutada, on mõnevõrra suuremad. Ehk raudtee reeglina kannab rasket laadungit. Iga laev seda ei kanna. Ja laevade puhul tuleb otsida sobivaid sadamaid, kuhu nad saavad silduda, kus kaupa maha laadida. Enamikud raudtee ümberlaadimiskohad seda kõike võimaldavad," rääkis kaptenleitnant.

Seni on liitlaste tehnikat laevaga toimetatud Paldiskisse ja sealt edasi maanteed mööda õppuste alale Kesk-Eestisse. Sõdurid on transpordilennukitega maandunud Ämaris.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/eesti/e374071f-a019-40dd-9aa4-cc26189a8286/rail-balticul-on-ka-strateegiline-dimensioon

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe