ERR: Pärnumaa Rail Balticu trassilõik sai paika

on .

Põhja-Pärnumaal kinnitati Rail Balticu trassina omavalitsuste pakutud variant, mis on planeerijate pakutud trassist ligi kaks kilomeetrit pikem ja seega ka kallim.

Pärnu maavanem Andres Metsoja teatas eile Rail Balticu juhtkomitee koosolekul, et Pärnumaal on nüüd kogu Rail Balticu trassi osas kokku lepitud, vahendasid ERR-i raadiouudised ja "Aktuaalne kaamera".

Läti piirist kuni Pärnuni oli Rail Balticu trass paigas juba varem. Vaidlus aga jätkus Põhja-Pärnumaa osas Are, Tootsi ja Vändra valla territooriumil kulgeva trassiosa üle.

"See kuudepikkune töö on nüüd jõudnud sinnamaale, et Pärnumaal on Rail Balticu trassikoridor tervikuna kokku lepitud. See ei ole ainuüksi konsultandi nägemus ega omavalitsuste või maavanema nägemus, vaid siin on olnud väga palju vaidlusi, erinevaid ettepanekuid, mis on konstruktiivselt läbi räägitud. Osad neist on võetud arvesse, osad mitte," rääkis maavanem.

Meenutada tuleb sedagi, et Vändra valla esmane ettepanek oli, et Rail Baltic kulgeks mööda vana raudteekoridori, seda aga valikute hulka ei võetudki. Nii jäigi valida kahe variandi vahel.

Valituks osutus trassivariant 5D, mis on ligi kaks kilomeetrit pikem kui 5C. Metsoja sõnul on omavalitsused väga selgelt väljendanud, et esimene variant sobib rohkem, lõikab vähem põllumajanduslikke maid ega sega nii palju ka ulukite populatsiooni.

Omavalitsused rõhutasid oma kirjas maavalitsusele sedagi, et nende eelistatud trass tuleb selle võrra odavam, kui põllumeestele ja kinnituomanikele tuleb maksta vähem kompensatsiooni.

Maavanema silmis on need sellised argumendid, mida numbritena paberile panna on keerukas.

"5D on küll maksumaksja jaoks pisut kallim, kuid seda summat, palju ta kallim on, on väga raske öelda. Kulusid, mis võiks tekkida nende kolme omavalitsuse territooriumil, ei õnnestu meil detailideks võtta enne, kui see raudtee on tööle hakanud," selgitas Metsoja.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/majandus/25f1b48a-df8b-4287-aba4-a679b2f9c21b

ERR: Rail Balticu planeerimisel võeti Harjumaal võrdlusesse uus trassialternatiiv

on .

Eile toimunud Rail Balticu juhtkomitee kohtumisel otsustati põhjalikult läbi analüüsida ning lisada trassialternatiivide hulka Harju maavanema pakutud uus trassialternatiiv Harjumaal.

Vastavalt planeerimisseaduse põhimõtetele on trassialternatiivide võrdlustulemuste koondamise ning avalikustamise järel võimalik esitada arvamusi ning ettepanekuid. Rail Balticu juhtkomitee otsustas toetada uut trassialternatiivi ettepanekut Harjumaal, mis kulgeb Saku vallas, puutub Kiili valla põhjaosa ning Rae vallast suundub Ülemiste reisiterminali ja Muuga sadamasse.

Projekti maakonnaplaneeringute ekspert Pille Metspalu kommenteeris, et Harjumaa uut trassialternatiivi peavad kõige vähem häirivamaks ka Rae, Kiili, Saku valla esindajad, kellega on koostööd tehtud. "Lisaks mõjutab see esialgsete hinnangute kohaselt vähem asustusalasid ja asulate arenguperspektiive, on tehniliselt hõlpsamini teostatav ning võimaldab perspektiivis liita eraldi harudena tootmisalasid Tartu mnt piirkonnas ja mujal," lisas Metspalu.

Juhtkomitees otsustati võtta võrdlusse ning viia läbi analüüs ka Rapla maavanema ettepanekule täiendava trassialternatiivi osas Raplamaa põhjaosas, mis möödub Kohila alevist kaugemalt idapoolt. Teadmiseks võeti informatsioon Põhja-Pärnumaal Vändra ja Are vallas kulgevast kahest trassialternatiivist.

Rail Balticu maakonnaplaneeringute koostamise protsessis on toimunud trassialternatiivide põhjalik võrdlemine ning nende tutvustamiseks toimus kokku 15 avalikku arutelu Harju- Rapla- ja Pärnumaa omavalitsustes. Vastavalt seadusele kujundab otsuse lõpliku trassi osas oma maakonna piires Rail Balticu juhtkomitees esindatud maavanem ning kavakohaselt annab omapoolse seisukoha Vabariigi Valitsus eesoleval sügisel.

Seejärel alustatakse eskiislahenduse koostamisega, mis konkreetsetes piirkondades toob välja võimalikud tehnilised ülesõitude, läbipääsude jne lahenduspõhimõtted, mille tutvustamine on kavandatud eesolevale talvele. Trass saab lõplikult paika maakonnaplaneeringute kehtestamisega 2016. aasta esimeses pooles.

Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. EL rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/eesti/77e7376a-2d35-4213-be95-760d7885de2d

Raplamaa Sõnumid: Kaardile võib lisanduda uus trass

on .

Rail Balticu trassialternatiivide võrdlusesse Harju- ja Põhja-Raplamaal võib lisaks valitsuse soovitatuile lisanduda lisaalternatiiv, mis läheb Kohila alevist ja Kiisa alevikust ida poolt mööda.

Trass kulgeks Põhja-Raplamaal ja Lõuna-Harjumaal küll olemasoleva raudteetrassi läheduses, kuid suunaks Rail Balticu Kohila alevist ja Kiisa alevikust mööda, säästes nii Saku, Kose, Juuru kui ka Kohila valda. Selle pakkus välja Vahur Tõnissoo kodanikuühendusest Avalikult Rail Balticust.

Eelnimetatud valdadest mitu on väljendanud selget vastuseisu ühele või teisele trassile, mille valitsus on sobivaks hinnanud. Näiteks on Juuru ja Kose vallavolikogu võtnud vastu otsuse öelda ei Rail Balticu trassile oma vallas.

Juuni lõpus ja juuli alguses peetud Rail Balticu trassialternatiivide võrdlustulemuste avalikustamiskoosolekutel tutvustas planeeringute konsultant Hendrikson & Ko põgusalt ka uut trassialternatiivi.

„Esialgsel hinnangul - mitte paha," andis sellele hinnangu konsultandi Hendrikson & Ko juhtiv ekspert Heikki Kalle.

Ta tõdes, et nad on seda jõudnud analüüsida vaid põgusalt. Müra ja vibratsiooni seisukohalt on see tema sõnul aga selgelt eelistatud, sest asustust on selle ääres vähem. Samas on selle puhul tegemata kõik väliuuringud, näiteks arheoloogia seisukohast ei ole veel midagi võimalik öelda.

„See on ainult idee tasandil ettepanek ja joon on indikatiivne ning näitab, kus piirkonnas trassialternatiiv võiks põhimõtteliselt asuda, et minna mööda tiheasustatud Kiisast ja Kohilast," selgitas Tõnissoo. Kas see on teostatav ja kus see võiks täpselt asuda, selle saavad tema sõnul kindlaks teha planeerija ja projekteerija. Ta lisas, et praegu on täiesti lahtine, kuidas see joon põhja pool edasi kulgema hakkab. Sel nädalal peetakse konsultatsioone sealsete valdade esindajatega ja variante on mitu.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 23.07.2014

Raplamaa Sõnumid: Raplamaa eelistrass möödub Raplast ja Järvakandist lääne poolt

on .

Keskkonnamõju strateegilise hindamise põhjal kujundatud Rail Balticu eelistrass siseneb Rapla maakonda Pahkla lähedal, kohtub Röa külas praeguse raudteega ja möödub Rapla linnast lääne poolt.

Rail Balticu konsultant Hendrikson & Ko valis eelistrassi välja enam kui kahekümne kriteeriumi põhjal, hinnates sealjuures mõju loodus-, inim- ja majanduskeskkonnale.

Lõunapoolse kahe kolmandiku ulatuses langeb see trass kokku sellega, mille pakkusid välja ka Raplamaa omavalitsused, kelle territooriumi trass läbib. Juuru vald on samas selgelt välja öelnud, et ei ole selle trassiga nõus.

Konsultant tutvustas võrdlustulemusi juuni lõpus ja juuli alguses läbi viidud avalikustamiskoosolekutel. Raplamaal peeti need Raplas, Järvakandis ja Kohilas.

Tulemustega saab tutvuda veebiaadressil http://www.railbaltic.info/et/materjalid-4. KSH võrdlustulemused leiab lingi „Maakonnaplaneeringud" ja „Maakondade ülesed dokumendid" alt.

Lisaks lubas Hendrikson & Ko juhtiv ekspert Heikki Kalle võrdlustulemuste tutvustuskoosolekutel, et saadab neile, kellel puudub ligipääs internetile, võrdlustulemused paberil, kui talle kirjutada ja küsida.

KSH põhjal välja valitud eelistrass on otsustajatele soovituslik, otsuse võtavad vastu maavanemad. Vastuvõtmine peaks praeguse ajakava kohaselt aset leidma järgmise aasta augustis ja maakonnaplaneeringute kehtestamine ületuleva aasta mais.

Tänavu hakatakse koostama ka eskiislahendust ning alustatakse tehniliste uuringute ja projektidega. Eskiislahendus plaanitakse avalikustada detsembris. Selle aasta lõpukuudesse on kavandatud ka trassiasukoha arutelu valitsuses.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 23.07.2014

Postimees.ee: Pentus-Rosimannus: Rail Balticu teokssaamise kindlus on kasvanud

on .

Keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse hinnangul on kindlus kasvanud, et Rail Baltic saab teoks.

«Nii Rail Balticu planeerijad kui kohalikud vallad ja külad on teinud suvekuudel väga tublit tööd ja ehkki erimeelsusi veel jagub, on tänase kohtumise järel ilmselt kõigil kasvanud kindlus, et Eestit ülejäänud Euroopaga ühendav kaasaegne raudteeühendus teoks saab. Valitsuskabineti soov on olnud selge - tuleb leida selline raudteetrass, mis on kõige väiksema mõjuga inimeste väljakujunenud eluolule ja mis teeb võimalikult vähe liiga ka loodusele ning mis on majanduslikult teostatav,» ütles minister BNS-ile.

«Täna tutvustati täiendavalt välja pakutud uusi trassiversioone, mis peaksid pakkuma leevendust eelkõige Kohilale ja Kiisale. Omavalitsused peavad koos planeerijatega need nüüd detailselt läbi vaatama ja hindama, kas uued alternatiivid on vastuvõetavamad ja väiksemate mõjudega kohalikule elule. Looduse ja keskkonna seisukohast me esialgse hinnangu järgi ületamatuid raskusi uutes trassialternatiivides ei näe,» lisas Pentus-Rosimannus

«Tänasel kohtumisel räägiti palju ka sellest, et nendele, kelle kinnistud jäävad Rail Balticu trassile, tuleb anda kindlus kompensatsiooni osas. Kui trassivalik saab selgemaks, järgneb juba kõigi kinnistuomanikega detailsem läbirääkimine. Selge on, et raudtee trassile jäävad kinnistud tuleb kompenseerida,» lisas ta.

Keskkonnaminister osales kolmapäeval riigikogus toimunud Rail Balticu toetusgrupi kohtumisel.

Allikas: majandus24.postimees.ee, http://majandus24.postimees.ee/2865527/pentus-rosimannus-rail-balticu-teokssaamise-kindlus-on-kasvanud

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe