Rail Baltica keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne sai Keskkonnaministeeriumi heakskiidu

on .

Keskkonnaministeerium kiitis 14. augustil heaks Harju, Rapla ja Pärnu maakonna Rail Baltica maakonnaplaneeringute ühise keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande. Ministeeriumi hinnangul vastab KSH nõuetele ja trassi mõju on hinnatud adekvaatselt.

KSH heakskiit on üks eeldus trassi kindlaksmääramisel Eesti osas, teisisõnu maakonnaplaneeringu kehtestamisel. See võimaldab minna edasi maakonnaplaneeringute protsessi viimase etapi, järelevalvega, seejärel aga planeeringute kehtestamisega.

Maakonnaplaneeringutega määratakse Rail Baltica trassi põhimõtteline asukoht. KSH annab planeeringute koostamiseks olulise info ennekõike keskkonnakaitse seisukohast. Rail Baltica maakonnaplaneeringud esitatakse Rahandusministeeriumile järelevalve jätkamiseks.

Rail Baltica keskkonnamõju strateegilist hindamist eristab sarnastest projektidest see, et maakonnaplaneeringute etapis hinnati mõju märksa detailsemalt ja põhjalikumalt, tuginedes ka põhjalikele alusuuringutele. Trassi asukoha valimisega samal ajal on tegutsenud ka projekteerijad. Kogu protsessi jooksul on teinud hulk riigiasutusi, ametkondi ja organisatsioone tihedat koostööd. Töögrupis on koos käinud Eesti Raudtee, Maanteeameti, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Muinsuskaitseameti, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Peale maakonnaplaneeringute järelevalve jätkub nüüd ka projekteerimine, mis peab arvestama KSH tulemustega. Lisaks osutab KSH edasistele keskkonnategevustele (nt seire, eelhindamised) ja uuringutele, mille tulemustega tuleb tehnilise projekti koostamise käigus arvestada.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe