Rail Baltic on vajalik liitlaste transpordiks

on .

Rajatav raudtee tuleks riigikaitsjatele suureks kasuks, kuid üksnes enne sõjategevuse puhkemist.

Ajalooliselt on raudteedel olnud sõjapidamises kanda oluline osa ja Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja asetäitja kolonelleitnant Vahur Karuse sõnul on raudtee jäänud transpordiaspektist riigikaitsjatele tähtsaks siiani.

Riikidevaheline Rail Balticu lepe sai 31. jaanuaril Balti koostöö raames toimunud Balti riikide peaministrite kohtumisel allkirjad

on .

Rail Balticu riikidevahelise kokkuleppega fikseeritakse õigusjõuga dokumendis riikide kohustused, mis on vajalikud Balti riikide kaudu Kesk-Euroopaga raudteeühenduse rajamiseks. Sellekohased punktid sisalduvad praegu mitmes Balti riikide peaministrite ja ministrite kohtumise deklaratsioonis ja ühisavalduses, millest mõne on allkirjastanud ka Soome, Poola ja Euroopa Komisjoni kõrgetasemelised esindajad.

Kolm Balti riiki jätkavad ettevalmistusi valitsustevahelise lepingu sõlmimiseks

on .

Lepingu sõlmimine tõendab Balti riikide pühendumust uue raudtee rajamisele ja aitab asuda selgemale seisukohale projekti edasise rahastamise küsimuses. Riikidevaheline lepe on vajalik õigusaktina, milles määratletakse Rail Balticu projekti elluviimiseks vajalik raamistik ning mille alusel viiakse ellu juba sõlmitud konkreetsemad ja detailsemad kokkulepped transpordi eest vastutavate ministeeriumide ning Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail AS vahel.

Maa-amet alustas Pärnumaal läbirääkimisi Rail Balticu trassile jäävate kinnistute omanikega

on .

Detsembri keskpaigas alustas Maa-amet maade omandamise läbirääkimisi Rail Balticu trassile jäävate kinnistute omanikega raudteetrassi kõige lõunapoolsemas osas, Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas. 15. detsembril toimunud maaomanike koosolekul osalesid peale Maa-ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veel Pärnu Maavalitsuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse Pärnumaa metskonna ja Häädemeeste valla esindajad.

Elering ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sõlmisid Rail Balticu elektrivarustuse tagamise eelprojekteerimise lepingu

on .

Lihula vappRail Balticu raudtee on kavandatud täies ulatuses elektrifitseerituna. Selleks on kavandatud piki raudteetrassi veoalajaamad, kus kõrgepingevõrgust saadav elekter muundatakse Euroopa standardile vastavaks (25 kV 50 Hz AC). Kokku tuleb selliseid veoalajaamu trassile neli: Häädemeestele, Sindisse, Kehtnasse ja Järvekülla. Uue raudtee rajamisega tuuakse neisse piirkondadesse suure varustuskindlusega elektriühendus.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe